Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека

СкидкаВыгодно: цена со скидкой!

Обычная цена:
14,20
Экономия:
2,13 (15%)
Со скидкой*:
12,07
Купить
Добавить в список желаний
Идентификатор:416144
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 05.04.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: Нет
Ссылки: Не использованы
Фрагмент работы

2. KRAVU TRANSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI
2.1. Pasūtītājs uzņemas atbildību par kravas sagatavošanu transportēšanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un nosūta par to Pārvadātājam rakstveida paziņojumu, kurā tiek norādīta iekraušanas darbu vieta un to uzsākšanas laiks.
2.2. Ziņojumam par Pasūtītāja gatavību transportēt Kravas ir jābūt izsūtītam 7 darba dienu laikā pirms iekraušanas darbu uzsākšanas.
2.3. Kravu iekraušana Pārvadātāja autotransportā veic uz Pasūtītāja rēķina. Kravu iekraušanas faktu un tās apjomu Pārvadātāja transportā apstiprina pieņemšanas un nodošanas akts, ko paraksta pilnvarotie pārstāvji.
2.4. Piegādājot Preces uz piegādes punktu, Pārvadātājs informē Pasūtītāju, kā arī pārbauda pēc Uzdevuma Kravas saņēmēja tiesības uz šo kravu, un nodod Kravu saņēmējam ar pieņemšanas un nodošanas aktu parakstīšanu , ja tiesības uz kravu ir apstiprinājušās.
2.4.1. Pārvadātājs nesedz izdevumus, kas saistīti ar izkraušanas darbiem un Kravu nodošanu tās saņēmējam.
2.5. Nepieciešamo muitas un citu dokumentu noformēšana, nodokļu, nodevu un citu Kravai uzlikto maksājumu apmaksa ir Pasūtītāja pienākums.
2.6. Pārvadājot Kravas saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, Pārvadātājs patstāvīgi un uz sava rēķina apmaksā visus automašīnas, ceļu un citus nodokļus un nodevas, un citus maksājumus, kas var tikt no viņa pieprasīti sakarā ar to, ka viņš izmanto doto transporta līdzekli.
3. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pārvadātājs apņemas atbilstoši šā Līguma 2.1.p. rakstveida paziņojumā norādītajā vietā un termiņā sniegt savu transportu Pasūtītāja Kravu transportēšanai un izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
3.1.1. Izmantojot autotransportu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, tam ir jābūt tehniskā kārtībā un jāatbilst starptautiskām prasībām, lai nodrošinātu kustību pa Latvija un Igaunijas valstu teritorijām.
3.1.2. Pārvadātājam ir jābūt visām nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem pilnvērtīgai sava autotransporta izmantošanai dotās Kravu transportēšanai.
3.1.3. Šī Līguma darbības laikā Pārvadātājs patstāvīgi un uz sava rēķina apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar sava autotransporta tehnisko apkalpošanu un regulēšanu, tā apgādi ar degvielu un citām ķīmiskām vielām, kā arī tā apkalpojošā personāla darba apmaksu un nepieciešamo pārvadājumu dokumentu noformēšanu.
3.2. Pārvadātājs apņemas rūpīgi apieties ar Kravu, transportējot uz Uzdevumā noteikto vietu. Kravu saglabāt un uzturēt pilnīgā kārtībā, neatstāt Kravu bez uzraudzības un nepieļaut citu personu piekļūšanu tai, izņemot gadījumus, ko paredz tās valsts spēkā esošie likumdošana akti, kuras teritorijā notiek Kravas transportēšana.
3.3. Transportējot Kravu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, Pārvadātājam nav tiesību lietot tam glabāšanā nodoto Kravu, nodot to lietot citām personām, ieķīlāt, pārdot vai kādā citādā veidā tās apgrūtināt.
3.4. Pārvadātājs apņemas atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Kravu zaudējuma, bojājuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai ir notikusi Kravu bojāeja, zaudējums vai bojājums Pārvadātāja vai trešo personu vainas dēļ.
3.5. Par Kravu bojāejas, zaudējuma vai bojājumu vietu, kā arī par visām trešo personu pretenzijām pret Kravu transportēšanas laikā saskaņā ar šā Līguma noteikumiem Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties paziņot Pasūtītājam.
3.6. Pārvadātājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem iekraušanas un izkraušanas darbiem, muitas un citu dokumentu noformēšanu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt citu informāciju par Kravu transportēšanas darbu izpildes gaitu.
3.7. Pārvadātājs apņemas, izpildot šā Līguma saistības, izpildīt policijas, muitas un citu valsts institūciju amatpersonu rīkojumus Latvijā un Igaunijā.
3.8. Pārvadātājs apņemas izpildīt šajā Līgumā paredzētos darbus saskaņā ar Latvijas un Igaunijas valstīs spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.
3.9. Pārvadātājs saņem no preces nodevēja pēc firmas “Ekspertīze” izdotā preču kvalitātes sertifikāta.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Pārvadātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Pārvadātāja Uzdevumu izpildei saskaņā ar šo Līgumu.
4.2. Pasūtītājs apņemas izpildīt savas līgumsaistības un apmaksāt Pārvadātāja darbu izpildi šajā Līgumā paredzētajā kārtībā.
4.3. Pasūtītājs apņemas nodot Kravas Pārvadātājam saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
4.6. Pasūtītājs apņemas veikt Kravu iekraušanu, nostiprināšanu un noplombēšanu saskaņā ar kustības drošības un Pārvadātāja transportlīdzekļa, un Kravu saglabāšanas prasībām.
4.7. Pasūtītājs apņemas pēc preču pārbaudīšanas un pieņemšanas, ko apstiprina preču nodošanas pieņemšanas akts necelt nekādas prasības pret Pārvadātāju par preču daudzumu un kvalitāti.
5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Pārvadātāja sniegto pakalpojumu vērtība par Kravas nogādāšanu 1000 LVL (Latvijas valsts lati)
5.2. Pārvadātāja pakalpojumu vērtība ietver visu izdevumu kompensācijas, kas radušies Pārvadātājam, izpildot savas līgumsaistības.
5.3. Trīs dienu laikā no ziņojuma saņemšanas brīža Pārvadātājam par Pasūtītāja gatavību transportēt Kravas saskaņā ar šā Līguma 2.1.p., Pasūtītājs izmaksā Pārvadātājam naudas līdzekļus 30% apmērā no summas, kas noteikta šā Līguma 5.1.p.
5.4. Atlikušo summu 70% apmērā no Līguma atbilstoši 5.1.p. noteiktās summas Pasūtītājs samaksā 10 dienu laikā no brīža, kad no Pārvadātāja ir saņemts apstiprinājums (pieņemšanas un nodošanas akts) par Kravas piegādi tās saņēmējam.
5.5. Saskaņā ar šo Līgumu Pārvadātāja izpildīto darbu vērtību Pasūtītājs var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
5.6 Visi norēķini starp Pasūtītāju un Pārvadātāju ir veicami LVL

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Strīdus, kas radušies šā Līguma sakarā, Puses risina pārrunu ceļā, taču, ja Puses strīdus nevar atrisināt pārrunu ceļā, tad tos risina pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem .
6.2. Jebkuru strīdu, nesaskaņu vai prasību saskaņā ar šo līgumu vai tā laušanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību izšķirs trīs šķīrējtiesneši saskaņā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas Šķīrējtiesas Statūtiem, Reglamentu un Nolikumu
6.3. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem ir viena otrai materiāli atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei.
6.5. Par Kravu transportēšanas termiņu neievērošanu Pārvadātājs izmaksā Pasūtītājam soda naudu 1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu.
6.6. Par Pārvadātāja izpildīto darbu apmaksas termiņu pārkāpšanu saskaņā ar šā Līguma 5.3., 5.4. p. Pasūtītājs izmaksā Pasūtītājam soda naudu 2 % apmērā no termiņā neizmaksātā maksājuma par katru nokavējuma dienu.
6.7. Pārvadātājs no Kravas saņemšanas brīža līdz nogādāšanai uz Uzdevumā noteikto vietu ir pilnīgi materiāli atbildīgs par Kravas saglabāšanu, kvalitāti un daudzumu, kā arī par tās transportēšanas noteikumu ievērošanu.
6.8. Pārvadātājs ir atbildīgs par autotransporta līdzekļa tehnisko kārtību, ar kura palīdzību tiek veikta Pasūtītāja Kravu transportēšana saskaņā ar šo Līgumu un tās valsts likumdošanas aktu prasībām, kuru teritorijā notiek Kravu piegāde.
6.9. Ja Pārvadātājs pārkāpj Pasūtītāja Kravas transportēšanas noteikumus, saskaņā ar šā Līguma noteikumiem Pārvadātājs izmaksā Pasūtītājam soda naudu 1,5% apmērā no līguma summas un atlīdzina visus ar šādu pārkāpumu radītos Pasūtītāja zaudējumus.
6.10. Kādai no Pusēm, laužot šo Līgumu, tādu iemeslu dēļ, kuri nav saistīti ar otras Puses līgumsaistību neizpildi, vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei zaudējumus, kas saistīti ar šādu laušanu.
6.11. Soda sankciju samaksa neatbrīvo Puses no savu šajā Līgumā paredzēto saistību izpildes.
7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS
UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai savu līgumā noteikto pienākumu izpildei.
7.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem pēc Pušu rakstveida vienošanās, kuru noformē ar protokolu, ko pievieno šim Līgumam, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.
7.3. Saskaņā ar LR Civillikuma 2229.p. Pasūtītājs drīkst vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pārvadātājs patvaļīgi ir grozījis šā Līguma Pasūtītāja Kravu transportēšanas noteikumus.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Puses neatbildēs par savu saistību neizpildi, ja tas notiks nepārvarama spēka rezultātā. Notikumu, kuri tiks uzskatīti par nepārvaramu spēku, būs dabas stihijas, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, varas iestāžu aizliegumi, kuru esamības pierādījums būs attiecīgās Tirdzniecības un rūpniecības palātas izdots sertifikāts.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, šā Līguma darbības termiņš tiek pagarināts uz termiņu, ko nosaka Pušu vienošanās.
9. ĪPAŠIE NOTEIKUMI
9.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām šā Līguma izpildes laikā saņemtās konfidenciālās ziņas, kā arī datus, kurus tieši vai netieši var izmantot konkurences nolūkos.
9.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otras Puses prestižam un interesēm.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Puses ir izlasījušas šo Līgumu. Tas ietver pilnīgu abu Pušu vienošanos, un to nevar grozīt citādi kā tikai, ar rakstveida vienošanos, kuru abas Puses paraksta un kura kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam katrai Pusei.
10.3. Puses piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina, to parakstot.
10.4 . Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus. …

Коментарий автора
Коментарий редакции
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация